Địa chỉ: Xóm Hưng Nguyên, Xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An

Lịch học tập

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú