Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Địa chỉ: Xóm Hưng Nguyên, Xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An

Lịch học tập

Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú